Důležité informace

 • Uvedené ceny v ceníku pronájmu aut jsou konečné (nejsme platci DPH).
 • Nájemné zahrnuje neomezený počet volných kilometrů.
 • Půjčená vozidla mohou jezdit do zahraničí pouze po dohodě.
 • Vratná kauce i nájemné na celou dobu pronájmu auta se platí při převzetí vozidla.
 • Za účelem podepsání smlouvy o pronájmu nájemce musí předložit platný občanský a řidičský průkaz.
 • Pokud jste podnikatel nebo firma – musíte předložit platný výpis z obchodního rejstříku.
 • Ve všech zapůjčených autech kouření je zakázáno.
 • Nájemce je povinen vrátit vozidlo pronajímateli v s plně natankovanou nádrži a čisté.
 • Je možnost přistavení vozidla.

 

Rámcové podmínky autopůjčovny

Cena nájmu auta je stanovena dohodou smluvních stran. Nájemce  provede úhradu v hotovosti při podpisu smlouvy. Nájemné zahrnuje neomezený počet volných kilometrů. Při prodloužení nájemní doby dle Ceníku najmu aut pronájimatele (Ceník může být zveřejněnén na internetové adrese http://www.rychladoprava.cz) bude nájemci naúčtováno nájemné dle tohoto Ceníku za každý započatý den nájmu a bude splatné při navrácení vozidla.

Sjednané nájemné zahrnuje náklady za:

 • letní a zimní sadu pneumatik
 • pravidelné servisní prohlídky včetně výměny olejů
 • běžné opravy vozidla
 • zákonné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla pro území ČR i pro území Evropy
 • dálniční známku pro území ČR
 • silniční daň pro území ČR

Nájemné nezahrnuje náklady na pohonné hmoty.

Nájemce není povinen platit nájemné za dobu, po kterou nemohl vozidlo užívat pro jeho nezpůsobilost k provozu, kterou nezpůsobil sám. V těchto případech má však povinnost oznámit ihned tuto skutečnost pronajímateli, jinak jeho povinnost platit nájemné trvá.

Nájemce je povinen předložit platný občanský průkaz a řidičský průkaz k prokázání totožnosti a způsobilosti řízení půjčeného vozidla.

Nájemce je oprávněn užívat půjčené vozidlo na území ČR k účelu, k němuž obvykle slouží a výslovně se zavazuje, že ho nebude užívat ke zkušebním nebo sportovním účelům, že ho neposkytne jiné osobě za účelem podnikání, jiné osobě,  že v něm nebude přepravovat náklady těžší než je nosnost vozidla, přepravovat zvířata či nebezpečné náklady, že nebude používat vozidlo k tažení jiných vozidel a po dobu nájmu neumístí na vozidlo žádnou reklamu. V případě porušení výše uvedených povinností je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé  porušení.  Zaplacením  smluvní  pokuty není  dotčeno  právo  na  náhradu  škody.  Porušení  těchto podmínek je považováno za podstatné porušení smluvních podmínek autopůjčovny.

Se souhlasem pronajímatele je nájemce oprávněn svěřit řízení půjčeného vozidla dalším řidičům starším 18 let, kteří jsou držiteli řidičského oprávnění příslušné skupiny pronajatého vozidla (dále jen „další řidič“). Nájemce odpovídá za to, že další řidič bude dodržovat povinnosti uvedené v smlouvě autopůjčovny a musí ukazat všichni řidiče.

Pronajímatel předá nájemci vozidlo v řádném technickém stavu, způsobilé k provozu a k užívání v souladu s platnými právními a technickými předpisy a po provedení kontroly stavu počítadla ujetých kilometrů, množství provozních kapalin, pneumatik, osvětlení, akumulátoru a kompletnosti povinné výbavy v souladu s vyhláškou č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění. Pronajímatel předá nájemci vozidlo s plně natankovanou nádrží pohonnými hmotami a doplněnými provozními kapalinami.

Nájemce bere na vědomí, že v půjčeném vozidle platí zákaz kouření.

Nájemce je povinen před každou jízdou zkontrolovat stav půjčeného vozidla a při odstavení vozidla používat veškerá zabezpečovací zařízení, kterými je vozidlo vybaveno. Nájemce je povinen řádně pečovat o vozidlo, aby nedocházelo k jeho nadměrnému opotřebování a zajistit ho proti ztrátě a odcizení. Nájemce je též povinen každých 1000 ujetých kilometrů zkontrolovat stav provozních kapalin a tyto dle potřeby doplnit. Náklady na pořízení provozních kapalin nese pronajímatel.

V případě potřeby opravy půjčeného auta nebo investice do vozidla a v průběhu nájmu na území ČR je povinen nájemce tuto skutečnost neprodleně oznámit pronajímateli. Opravy vozidla v průběhu nájmu může učinit pouze oprávněná osoba z autorizovaného servisu se souhlasem autopůjčovny. Náklady spojené s opravou nese pronajímatel za předpokladu, že škoda nebyla způsobena nájemcem.

V případě ztráty klíčů od půjčeného vozidla, dokladů od vozidla či jiné výbavy a příslušenství vozidla, v průběhu nájmu a jeho nevrácení při skončení nájmu je nájemce povinen uhradit náklady spojené se zajištěním nové výbavy a příslušenství (v souhlasu s ceníkem úkonů).

Nájemce je povinen zacházet s půjčeným vozidlem tak, aby nedošlo k jeho poškození, ztrátě nebo zničení nebo újmě na cizím majetku a smí jej používat pouze pro účely, k nimž je určeno. Uživatel je povinen používat všechna zabezpečovací zařízení půjčeného auta, pokud jsou součástí výbavy. Nájemce musí dbát na bezpečný průjezd všech podjezdů, tunelů apod. V případě poškození, hradí škodu nájemce.

Pokud bude půjčené vozidlo bez souhlasu pronajímatele vráceno po termínu vrácení, zvyšuje se částka za každý takový den o 100 % denní sazby + úhrada škod tímto způsobených dalšímu uživateli. Toto neplatí v případě, že auto mělo technickou závadu, či došlo k poškození půjčeného vozidla bez zavinění uživatele.

Pronajímatel výslovně uvádí, že vozidlo je pojištěno ze zákonné odpovědnosti proti škodám způsobeným jeho provozem třetím stranám jak na území ČR, tak i na geografickém území Evropy. Pronajímatel nenese odpovědnost za věci ponechané ve vozidle ani za škody způsobené osobám přepravovaným na ostatních sedadlech vozidla.

Každou pojistnou událost a poškození vozidla v průběhu nájmu je nájemce povinen ihned ohlásit pronajímateli a Policii ČR či policii příslušné země. Dále je povinen vyplnit formulář “Záznam o dopravní nehodě”, soupis všech účastníků, svědků, vozidel a jiných dotčených předmětů nebo Záznam o škodě. Při nesplnění této povinnosti bude případný postih pojišťovny uplatněn proti nájemci.

Při podpisu smlouvy je skládána kauce, která bude v případě pojistné události použita na uhrazení nekryté části nákladů spojených s likvidací pojistné události nebo na uhrazení nákladů na odstranění poškození vzniklých na půjčeném vozidle po dobu pronájmu, nepřesáhnou-li tyto náklady částku kauce. Tato kauce bude nájemci v plné výši vrácena při řádném ukončení nájemního vztahu. V případech, kdy se zákonné pojištění nevztahuje na krytí vzniklé škody způsobené nájemcem v plném rozsahu, je nájemce povinen zaplatit nekrytou část škody a v případech, kdy se pojištění na krytí vzniklých škod nevztahuje vůbec, je nájemce odpovědný za celou výši škody.

Vznikne-li na vozidle škoda způsobená podstatným porušením smluvních podmínek, nedodržením technických podmínek provozu vozidla či po požití alkoholických nápojů nebo jiných omamných a návykových látek nájemcem, je nájemce povinen uhradit pronajímateli veškeré náklady spojené s likvidací škody, která vznikla na vozidle a jeho příslušenství a ušlý zisk po dobu opravy vozidla. Tímto není dotčena povinnost uhrazení smluvní pokuty.

Veškeré zaviněné a nepromlčené pokuty za dopravní přestupky způsobené v průběhu nájmu vozidla je povinen uhradit nájemce na vlastní náklady ihned či do 14 dnů od doručení výzvy pronajímatelem.

Nájemní vztah zaniká dnem a hodinou uvedenou v čl. III. této smlouvy.

Nájemce je povinen vrátit vozidlo pronajímateli v době smlouvy s plně natankovanou nádrží  a čisté. V opačném případě je nájemce povinen uhradit hodnotu chybějících pohonných hmot určených odhadem, případně hodnotu umytí a vyčištění plus smlouvní pokutu 1.000- Kč

Pronajímatel může od smlouvy o nájmu vozidla odstoupit za podmínky, že nájemce podstatným způsobem poruší povinnosti a závazky vyplývající z smlouvy.

Jestliže nájemce nevrátí vozidlo ve sjednaný termín či telefonicky neoznámí důvod nevrácení vozidla, bude vozidlo považováno za zcizené a tato skutečnost bude nahlášena Policii ČR.

Nájemce souhlasí s tím, aby pronajímatel jeho osobní údaje v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, ukládal a používal za účelem naplnění této smlouvy. Tyto osobní údaje budou poskytnuty třetím stranám pouze tehdy, pokud k tomu je nebo bude pronajímatel povinen podle zákona, v případě uplatňování náhrady škody a odcizení vozidla.

Smluvní pokuty vyplývající ze smlouvy jsou splatné do 30 dnů ode dne jejich vyúčtování na účet oprávněného. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo pronajímatele na náhradu škody v plném rozsahu.

Veškerá práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí platnými obecně závaznými předpisy.

Účastníci této smlouvy sjednávají, že případné spory vzniklé při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se přednostně nepodaří odstranit jednáním, budou rozhodovány příslušnými soudy České republiky.

Smluvní strany se zavazují, že při jakékoli změně sjednaných podmínek budou bez prodlení informovat druhou smluvní stranu.